کتاب مجموعه مقالات همایش سوم(جلد دوم: دفاع قابلیت محور و توانمندساز)