کتاب مجموعه مقالات همایش سوم(جلد اول: دفاع دانش بنیان )